Hadis Manzilah

Hadis Manzilah

 

Sabda Nabi SAW kepada Ali AS:
 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إﻻ أنك لست نبيا،
وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي»
 
"Engkau di sisiku pada kedudukan Harun di sisi Musa, melainkan engkau bukanlah seorang Nabi, dan engkau adalah khalifahku bagi setiap mukmin setelahku."
 
Sanad Hadis: "Hasan" (Baik).
 
Sumber:
As-Sunnah, Ibnu Abi 'Āshim (287H),
Tahqiq oleh Dr. Basim Faisal al-Jawabirah,
(Uni. Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh),
Dar as-Sumai'i, 1/800.
 
Antara matan lain hadis ini adalah seperti berikut:
 
Rasulullah saw bersabda:
 
أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي
 
“Engkau (Ali) di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku.”
 
أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
 
“Tidakkah engkau senang di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa.”
 
أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي
 
“Tidakkah engkau senang di sisiku seperi kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku.”
 
عَلِيٌّ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
 
“Ali bin Abi Thalib di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa.”
 
يَا عَلِيُّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ
 
“Wahai Ali, tidakkah engkau senang di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja kamu bukan seorang nabi.”
 
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ خَاصَّةٌ، يَابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي
 
“Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali memiliki kekhususan. Wahai putera Abu Thalib, tidakkah engkau ridha di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku.”
 
أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، خَلَّفْتُكَ أَنْ تَكُونَ خَلِيْفَتِي
 
“Tidak engkau senang di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku, sesudahku engkau akan menjadi khalifahku.”
 
أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ النُّبُوَّة
 
“Tidakkah engkau senang di sisiku seperti Harun di sisi Musa kecuali kenabian.”
 
Allah swt berfirman:
 
وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَاَشْرِكْهُ فِي اَمْـرِي
 
(Musa berkata): “Jadikan untukku pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkan dengan dia kekuatanku, dan jadikan dia sekutu dalam urusanku.” (Thaha: 29-31).
 
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِير
 
“Sesungguhnya Kami telah memberikan Taurat kepada Musa, dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir (pembantu).” (Al-Furqan: 35).
 
وَقَالَ مُوسَى لاَِخِيه هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين
 
“Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun: Gantikan aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” (Al-A’raf: 142)
 
Hadis Manzilah dengan bermacam-macam redaksinya terdapat dalam kitab:
 
1. Shahih Bukhari, jilid 5, halaman 24; jilid 6, halaman 3; juz 3, halaman 45, kitab
 
2. Maghazi, bab ghazwah Tabuk cet. Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabi, Bairut.
 
3. Shahih Muslim, jilid 4, halaman 1870 dan 1871; jilid 2, halaman 236, 237, kitab
 
4. Fadhlu Ash-Shahabah, bab Fadhail Ali (as), cet. Darul Fikr, Bairut 1398 H.
 
5. Irsyadus Sari fi syarhi Shahih Bukhari, jilid 6, halaman 363.
 
6. Fathul Bari, syarah Shahih Bukhari, jilid 7, halaman 60, Ihya At-Turats Al-Arabi, Bairut.
 
7. Musnad Ahmad, jilid 5, halaman 496.
 
8. Mustadrak Al-Hakim, jilid 3, halaman 125.
 
9. Ash-Shawa’iqul Muhriqah, halaman 90.
 
10. Al-Ishabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilis 2, halaman 507.
 
11. Sirah Ibnu Hisyam, jilid 2, halaman 519-520.
 
12. Tarikh Damsiq, Turjumah Al-Imam Ali (as), jilid 1. halaman 396.
 
13. Tarikh Baghdad, Abu Bakar Al-Baghdadi, jilid 11, halaman 432.
 
14. Tarikh Ibnu Asakir, jilid 4, halaman 196.
 
15. Tarikh Al-Khulafa’, As-Suyuthi, halaman 65.
 
16. Thabaqat Ibnu Sa’d, jilid 3, halaman 24, cet Dar Shadir, Bairut tahun 1405 H.
 
17. Sirah Al-Halabiyah, jilid 1, halaman 461.
 
18. Al-Khashaish oleh An-Nasa’i, halaman 67, no: 44, 61, 67, 77.
 
19. Al-Jami’ Al-Kabir, jilid 16, halaman 244, no: 7818, cet Darul Fikr, Bairut 1414
 
20. Al-Bidayah wan-Nihayah, Abul Fida’, jilid 4, juz 7, halaman 340, cet Darul Fikr, Bairut.
 
21. Kanzul Ummal, jilid 11, halaman 600, dar Ihya’ At-Turats.
 
22. Zadul Ma’ad, jilid 3, halaman 559, cet Muassasah Ar-Risalah, Bairut 1408 H.
 
23. ‘Uyunul Atsar, jilid 2, halaman 294, cet. Maktabah dar At-Turats, Madinah Al-Munawwarah tahun 1413 H.
 
24. Al-Mu’jam Al-Awsath, jilid 4, halaman 484, no: 4248 H.
 
25. Al-Isti’ab, jilid 3, halaman 197, cet Dar Al-Jayl, Bairut tahun 1412 H.
 
26. Tahdzibul Kamal, jilid 2, halaman 483, Muassasah Ar-Risalah, Bairut tahun 1413 H.
 
27. Turjumah Al-Imam Ali (as), jilid 1, halaman 306-393.
 
28. Kifayah Ath-Thalib fi Manaqib Ali bin Abi Thalib, Hafizh Al-Kanji, halaman 283.
 
29. Manaqib Al-Imam Ali (as) oleh Al-Maghazili, halaman 34, no: 52, Dar Al-Adhwa’ Bairut tahun 1403 H.
 
30. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 2, halaman 495.
 
31. Syarah Nahjul Balaghah, syeikh Muhammad Abduh, jilid 2, halaman 182, cet Al-Istiqamah Mesir.
 
32. Tafsir Al-Baghawi, jilid 4, halaman 278.
 
33. Tafsir Jalalayn, jilid 2, halaman 201, Musthafa Al-Babi Al-Halabi Mesir, tahun 1388 H.
 
34. Majma’ Az-Zawaid, jilid 9, halaman 114, 115
 
35. Fadhail Amirul mu’minin (as), Ahmad bin Hanbal, halaman 72, no: 109.
 
36. Hilyatul Awliya’, Al-Hafizh Abu Na’im, jilid 7, halaman 196.
 
37. Yanabi’ul Mawaddah, Al-Qunduzi, halaman 204.
 
38. Dzakhairul Uqba, Ath-Thabari, halaman 63.
 
39. Usdul Ghabah, Ibnu Asakir, jilid 4, halaman 26.
 
40. Shafwatish Shafwah, Ibnu Al-Jawzi, jilid 1, halaman 432.
 
41. At-Tadzkirah, Ibnu Al-Jawzi, halaman 22.
 
 

Soalan 26: Sakaratul Maut dan Muqarrabin

Soalan 26 : Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini: {Dan takutlah pada Hari yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain sedikitpun dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan; dan mereka tidak akan diberi sebarang pertolongan} [1]?
 
Dan [pengertian] firman SWT:
 
 {Dan takutlah pada Hari yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain sedikitpun, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan; dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat; dan mereka tidak akan diberi sebarang pertolongan}[2]?
 
Dan adakah [dua] ayat ini menidakkan / menafikan syafaat?

 
Jawapan : [Kedua-dua] ayat ini tidak menidakkan / menafikan syafaat yang sebenar. ([bermakna ia menafikan syafaat hanya pada masa tertentu]).
 
{Dan takutlah pada Hari}: maknanya: takutlah pada suatu hari, dan hari ini adalah hari kematian, yang bermaksud, masa kematian atau saat-saat kematian. Walaupun syafaat dari sesiapa yang mempunyai syafaat berguna pada masa di dunia ini dan selepas kematian di dalam kubur, dan [dalam] Barzakh (perantaraan), dan [Hari] kiamat, bagaimanapun, tidak ada syafaat dalam [masa] kematian untuk sesiapa sahaja, sebaliknya pada [masa] kematian tiada keadilan, amal soleh akan berguna untuknya.
 
Dan ini adalah disebabkan oleh [hakikat] bahawa kematian adalah tercabut roh dari badan. Dan tercabutnya roh ini, atau mengeluarkan atau penyingkiran lengkap akan disertakan dengan memutuskan hubungan roh dengan dunia. Dan hubungan ini, bergantung kepada ketebalan dan banyaknya, dan kuatnya ikatan roh dengan jasad, oleh itu sudah tentulah pencabutan hubungan ini akan disertai oleh kesakitan. Dan tidak ada syafaat dari pemberi syafaat yang akan  bermanfaat untuk mencegah atau menghapuskan kesakitan ini, malahan, tidak ada amal manusia yang dapat mengangkat atau menghapuskan kesakitan ini.
 

 
{dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan}: Ini adalah kerana ikatan manusia kepada dunia (rumah, dan isteri, dan anak-anak, dan wang, dan lain-lainikatan duniawi) adalah bersamaan dengan tali yang mengikat diri manusia. Dan tidak ada jalan keluar bagi jiwa dari dunia ini, dan tiada pemisahan dari badan, tanpa memutuskan tali dan hubungan ini. Dan tiada siapa yang dapat melepaskan diri dari kesakitan kematian, kecuali bagi seseorang yang hanya berada di dunia ini dengan badannya,  sementara jiwa / rohnya berada di Perhimpunan Tertinggi(langit ketujuh), dan mereka adalah Orang-orang yang dekat (Muqarabin).
 
 
Amirul Mukminin (as) berkata, yang bermaksud:
 
"Sesungguhnya, aku hanyalah jiran kepada kamu, badan ku berjiranan dengan kamu selama berhari-hari" [3],
 
dan Allah berfirman:
 
{Dan jika ia (si mati) adalah orang-orang yang hampir (Muqarrabun)* Maka [untuk dia] kerehatan dan kenyamanan dan taman (syurga) yang nikmat.}[4].
 
Dan tidak ada syafaat, atau amalan soleh yang akan bermanfaat pada saat-saat kematian, kecuali dalam satu kes, dan ia adalah kes yang melanggar undang-undang Alam – sunnatullah, dan kerananya pemotongan tali ini tidak akan menyakitkan, seperti api Nabi Ibrahim (as)  tidak membakar, atau ia tidak memberi kesan kepada beliau kerana halangan yang diletakkan pada beliau AS, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita tidak melihat pelanggaran ini kepada Undang-undang Alam sebagai satu perkara biasa. Malahan, ia tidak akan berlaku kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewujudan Allah atau hubungan yang Maha Agung dengan perkara atau orang tertentu, dan sokonganNya pada orang ini dengan pelanggaran undang-undang Sejagat ini.
 
 
Itulah sebabnya golongan kanan (Ashabul Yamin), yang mana kedudukan mereka rendah dari Muqarrabin,  walaupun mereka dari kalangan ahli Syurga, mereka tidak dapat lari dari kesakitan kematian, kerana Dia, Yang Maha Agung, Yang Maha Berkuasa, mendiamkan Diri tentang keadaan mereka pada masa kematiannya, Allah berfirman:
 
 
{Dan jika dia dari golongan kanan, * maka sejahteralah kepada kamu dari golongan kanan.}[5],
 
yang bermaksud: Allah tidak membentangkan keadaan mereka pada masa kematian jika dia dari kalangan golongan kanan . Walaupun ayat-ayat di akhir ' Surah Al- Waqi’ah adalah untuk menunjukkan keadaan kematian.[6] Walau bagaimanapun, Dia membentangkan keadaan mereka selepas kematian, maka Dia berkata kepada Nabi, “Sejahteralah kepada kamu dari golongan kanan”.
 
 
Salah satu contoh yang paling besar di mana gambaran ketiga-tiga kategori ini (Muqarrabun/ yang Hampir, golongan kanan dan yang Menafikan dan yang Sesat) dinyatakan, adalah ujian Talut kepada tentera yang bersama dengannya. Kerana apabila dia melalui padang pasir dan mereka menjadi haus, dia menunjukkan mereka sebatang sungai di dalam perjalanan. Talut berkata kepada mereka:
 
{"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai, oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah ia dari pengikutku, dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka sesungguhnya ia dari pengikutku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya". Tetapi mereka meminum juga dari sungai itu kecuali sebahagian kecil dari mereka.} [7],
 
bermaksud: mereka yang tidak meminum dari sungai tersebut adalah dari Muqarrabun / yang Hampir, dan mereka yang mengambil [daripadanya] seceduk adalah dari golongan kanan, dan mereka yang minum daripadanya adalah dari orang-orang yang sesat dan yang menafikan. Kerana jika [mereka benar-benar] percaya bahawa Talut adalah Raja yang dilantik oleh Allah swt, Yang Maha Berkuasa, mereka akan bekerja dengan arahan dan tidak minum dari air itu.
 
Dan penafian ini adalah menafikan Allah swt, Yang Maha Berkuasa, bukan menafikan Talut sahaja, dan sungai ini melambangkan 'Kehidupan duniawi’. Bagi sesiapa yang tidak meminum air ini adalah dari  Muqarrabun / yang Hampir, [orang-orang] yang telah memotong ikatan mereka, oleh itu, pengambilan jiwa mereka tidak perlu memotong mana-mana ikatan atau tali. Dan sesiapa yang mengambil sedikit darinya, apabila tiba masa mencabut lengkap rohnya, memerlukan pemotongan tali yang terikat kepada dirinya sendiri. Semakin banyak tali tersebut, maka semakin kuatlah kesakitannya. Adapun orang yang minum daripadanya sehingga dia menjadi kekenyangan / mabuk [olehnya] dan tidak pedulikan apa yang dikata padanya, bagi orang ini, pada masa kematiannya, dia akan melihat bahawa dia tinggal di pinggir tebing runtuh, dan kematian beliau ialah: runtuhnya tebing ini bersama-sama dengannya ke dalam api neraka.
 
Sesungguhnya jalan masih ada  untuk menjadi manusia 'Muqarrabun / yang Hampir', walaupun dia mempunyai isteri , wang, anak, rumah, dan apa yang orang-orang di dunia ini punyai. Dia boleh menggunakan wangnya dengan cara yang sama para Imam (as) lakukan, apabila ia dibelanjakan untuk orang-orang yang miskin dan terutamanya anak-anak yatim, dengan tiada had. Bagi kanak-kanak, beliau akan menumpukan mereka untuk menghadapi Allah untuk menjadi pejuang yang berusaha untuk menegakkan Firman Allah swt, yang Maha Berkuasa , maka Allah mungkin menerima mereka dengan penerimaan yang baik, dan menanam untuk mereka pokok yang subur. Bagi isterinya, ia bersahabat dengannya berusaha ke jalan Allah swt, Yang Maha Berkuasa, dan dia telah berusaha untuk menjadikan isterinya mencapai kedudukan yang tinggi dalam mentaati Allah swt, Yang Maha Kuasa, dan mengenal Allah semampu yang dia boleh.
 
____________________________
 
[1] – Suci Al-Quran Surah Al -Baqarah ( Lembu ): 48
 
[2] – Suci Al-Quran Surah Al -Baqarah ( Lembu ) : 123
 
[3] – Nahjul Balagha : Ch. 9 , ms. 116.
 
[4] – Suci Al-Quran Surah Al- Waqi `ah (Yang diyakini ) : 88 & 89
 
[5] – Suci Al-Quran Surah Al- Waqi `ah (Yang diyakini ): 90 & 91
 
[6] – Allah berfirman: {Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak boleh dibalas, *Maka Bawakanlah kembali – (roh) – jika betul kamu orang yang benar? * Dan jika si mati adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, * Kemudian [baginya] rehat dan nikmat dan taman yang seronok. * Dan jika dia dari para sahabat kanan, * maka sejahtera kepada kamu dari sahabat Hak} Suci Al-Quran Surah Al- Waqi `ah (Yang diyakini) : 86 dan ayat-ayat selepasnya.
 
[7] – Suci Al-Quran Surah Al -Baqarah

Soalan 25: Dunia Ini Penjara Orang Beriman

Soalan 25: Apakah yang dimaksudkan dengan riwayat dari Rasulullah SAW dan para Imam AS, "Dunia ini penjara orang beriman" (1)? [إن الدنيا سجن المؤمن]

Jawapan: Ia juga telah diriwayatkan dari mereka AS, "Solat adalah mikraj untuk orang beriman." (إن الصلاة معرج المؤمن) Jadi orang yang beriman ini adalah sama seperti yang beriman [dari riwayat di atas], dan orang yang beriman di sini bukanlah orang yang hanya percaya dengan Islam dan berbaiah Wilayah sahaja.
 
Jadi orang mukmin yang baginya dunia ini menjadi penjara, sempit dan sakit tak terhingga, dan ia tidak akan berakhir kecuali jalan keluarnya melalui kematian; adalah orang beriman yang mikraj semasa solat ke tujuh langit (As-Samawaat as-Sab’a). Oleh itu, dia adalah salah seorang daripada orang-orang yang berzikir (kepada Allah) sebagai ganti dunia ini. Dan orang yang beriman ini, yang naik ke arah tujuh langit, yang telah berusaha keras dan mencapai maqam-maqam terpuji, adalah seorang yang jiwanya berenang bebas di langit kedua, ketiga dan keempat … maka bagaimana tidak keterikatan dirinya dengan jasad kebendaan ini, serta terkurungnya beliau di dalamnya, tidak menjadi penjara baginya?
 
Selain itu, alam dunia jasmani (fizikal) ini adalah plat timah yang dipanaskan di atas api neraka, serta tabir api neraka. Ia adalah tebing yang boleh runtuh pada bila-bila masa terhumban ke dalam api neraka bersama-sama dengan manusia, , dengan kegelapan satu di atas yang lain. Oleh itu api neraka dan dunia fizikal ini adalah seperti jarak dua busur (panah) atau lebih dekat lagi. Yang Maha Kuasa berfirman,
 
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ
 
"Mereka menggesa kamu untuk menyegerakan azab. Dan sesungguhnya Neraka jahannam akan merangkumi orang-orang kafir " [Surah Al-Ankabut 29:54]
 
Maka bagaimana kedekatan jiwa orang beriman dengan dunia Jasmani ini, disebabkan terkurungnya beliau di dalam tubuh ini, bukan penjara baginya dan penyempitan melampaui semua kekangan, setelah beliau mengetahui dekatnya dunia ini dengan api neraka dan kegelapan yang satu di atas yang lain? Orang beriman ini terasa himpitan yang kuat, dan sesak nafas yang tidak berakhir kecuali dengan pelepasan jiwanya dan kebebasan jiwa tercapai setelah lulus ujian. Serta keluarnya beliau dari dunia ini dengan hati yang sejahtera (biqalbin salim) dan dengan kekayaan di langit ketujuh mutlak, yang merupakan Langit Akal dan muqarrabin (orang yang dekat dengan Allah). Yang Maha Kuasa berfirman dalam menggambarkan keadaan kematian dalam hal manusia,
 
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞  فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞
 
Kesudahannya: jika ia (yang mati itu) dari "Muqarrabiin" (orang-orang yang dekat dengan Allah), Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan, dan dan limpah kurnia, serta syurga kenikmatan. [Surah al-Wāqiah 56:88-89.]
 
Maksudnya bahawa keadaan orang-orang yang merasa rehat pada ketika mati. Rehat, limpah kurnia, dan taman kenikmatan. Jadi tidak ada azab dan kesakitan semasa kematian. Sebaliknya akan ada kerehatan, kebahagiaan dan kegembiraan dalam perpisahan dari tubuh (manusia) ini, yang sentiasa menjadi penjara sempit lagi gelap untuk jiwa yang bersih dan mulia ini.

Soalan 537: Pengangkatan Istana Balqis

Dicipta dalam 6 hari 0004
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آل يس والأئمة المهديين وسلم تسليماًإلى الإمام أحمد الحسن والأنصار،
 
الله يشهد والملائكة وأنتم أعلم بما هو عليه الآن من اليقين من قراءة كتبكم وبياناتكم وحججكم، ولكن أسرد موضع لي لكي يطمئن قلبي
 
Salam atas kamu rahmat Allah dan berkatNya.. Selawat dan salam dan atas sebaik-baik penciptaan Muhammad dan Aali Yasin (Muhammad) dan Imam-imam dan Mahdi-mahdi serta salam pengiktirafan.
 
Kepada Imam Ahmad Al-Hassan dan ansar sekelian. Allah dan malaikat-malaikat menyaksikan, tuan mengajarkan apa yang ia kini merupakan keyakinan serelah membaca kitab dan keterangan dan hujjjah-hujjjah tuan yang kukuh, tetapi saya akan menyenaraikan pertanyaan saya untuk meyakinkan hati saya:
 
Pertamanya Kisah menteri (wazir) Nabi Sulaiman (as), Ashif bin Barkhia, kami berharap Imam dapat menerangkan hujjah-hujjah yang ada kepada kami; kerana alam Aali Bait dan Baqiah Allah sahaja yang dapat menenteramkannya.
 
S1: Apakah Kisah menteri (wazir) Nabi Sulaiman (as), Ashif bin Barkhia apabila dia membawa takhta Balqis?
 
S2: Apakah nama yang betul yang tuan tahu bagi menteri (wazir) Nabi Sulaiman (as)?
 
S3: Apakah nama kitab tempat dia mengambil ilmu darinya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran?
 
S4: Apakah ilmu yang diambil dari kitab itu?
 
S5: Adakah Ashif membawa takhta dengan berdoa, atau apa? Dengan zikir-zikir? Jika ia merupakan satu doa atau sesuatu yang lain saya berharap tuan boleh menyatakannya?
 
Q6: Terangkan bagaimana takhta diangkat dari satu tempat ke tempat lain?
 
Semoga Allah menambah ilmu Al-Laduni dan melimpah cahaya atas tuan  dan cahaya-cahaya atas ansar-ansar tuan  yang tidak padam-padam walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik.
 
Saya berharap agar ansar dapat menghantar soalan-soalan saya kepada Imam yang ma'sum dan merayu kepadanya agar mendoakan saya menyedarkan hati saya dan semoga berjaya dan tetap mengikut Khalifah Allah dengan bia’ah dan dan menyaksikan berketerampilan yang sungguh indah.
 
Penghantar: Abu Al-Redha – Oman
 

Jawapan:
 
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً
 
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
 
Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan selawat Allah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan Mahdi-mahdi dan salam pengiktirafan.
 
﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾
 
Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencuba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia"). Al-Naml 27:40.
 
Semoga Allah memberikan kejayaan kepada anda semua dengan yang baik, dia adalah Washiy Nabi Sulaiman iaitu Ashif (as). Ada pun cara dia membawa takhta itu adalah dengan mengangkat dan saya telah menerangkan dan menjelaskannya, dan ia diterbitkan dalam kitab-kitab dan anda boleh membacanya.
 
Oleh kerana di sana tidak ada masa dan ruang untuk menjejaskan kerja pengangkutan, kerana semua urusan itu hanyalah pada menentukan pengangkatan pada dua tempat dan kemudian mengangkat takhta itu dari tempat pertama ke tempat kedua pada masa yang sama, dan dalam kerja mengangkat, tidak ada masa dan ruang, oleh itu tidak ada gerakan yang menyebabkan terlewat dalam mengangkutnya.
 
Apakah ilmu dari Al-Kitab, ia bukan hanya lafaz atau bantuan tetapi sebaliknya ia adalah hakikat yang kelihatan dan nyata (zahir dan tajalli) dalam halaman kewujudan manusia apabila dia ikhlas kepada Allah SWT dan setiap manusia mengikut tingkatannya. Seperti yang anda boleh lihat bahawa apa yang ditunjukkan (ditajallikan) oleh Ashif (as) adalah sebahagian daripada Al-Kitab:
 
﴿قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾
 
(Berkata seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab), kerana apa yang ditunjukkan (ditajallikan) oleh Muhammad dan Aali Muhammad (as) ia adalah Al-Kitab seluruhnya sehingga mereka sendiri menjadi Kitab Allah SWT.
 
Allah SWT berfirman:
 
﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾
 
(Berkatalah orang-orang kafir: "Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul". Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Al-Kitab."), [Al-Ra3d 13:43]
 
Ini adalah kesaksian Ali (as), dan Allah SWT telah jelas menjelaskan bahawa Ali (as) adalah Kitab Allah dan semuanya disenaraikan di dalamnya, Dia SWT berfirman:
 
﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾
 
(Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam (Kitab) Induk yang nyata.). [Yaa Sin 36:12]
 
Maka ketahuilah Allah menyesuaikan kepada kamu bahawa Kitab ini dari satu sisi adalah satu Tajalli Allah dalam penciptaan dan ia adalah Shurah Allah dan ia adalah Insan Kamil dan ia adalah Muhammad dan Aali Muhammad (as). Dan jika anda membaca apa yang saya tulis dalam buku, insyaallah anda akan diberi kejayaan untuk mengetahui bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ini dan banyak lagi. Semoga Allah memberikan kejayaan anda dan menetapkan langkah-langkah anda untuk mengenal kebenaran.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
Dan salam atas kamu, dan rahmat Allah serta keberkatannNya.
 
ni adalah sebahagian daripada apa yang terdapat dalam Kitab [Ma3aa 3abdu Al-Sholeh] ini mengenai mengangkat dan ia disiarkan dalam laman web Ansar Al-Imam Mahdi (as) dan anda boleh membacanya:
 
Maksud mengangkat
 
Kenyataan mengenai cara mengangkat, dan ia adalah perkara kedua yang tinggal dari soalan sebelum ini di mana saya bertanya 3abdu Sholeh (as) mengenainya, dan saya berkata, "Sesungguhnya kami tidak berjaya menjelaskan cara mengangkat, atau saya tidak mengatakannya dengan jelas dan baik.
 
Jadi dia (3abdu Sholeh (as)) menjawab, (Berhubung dengan cara mengangkat saya akan berikan contoh, namun adakah anda tahu kalkulus dan penyatuan dalam matematik? Kerana contoh ini bergantung kepadanya.)
 
Jadi, saya berkata, "Saya tidak tahu."
 
Jadi dia (3abdu Sholeh (as)) berkata, (Alhamdu Lillah, adakah anda tahu garis lurus? Adakah anda tahu “infiniti” (tiada had/tak terhingg) yang dimaksudkan dalam matematik?
 
Walau apa pun, saya akan cuba untuk meletakkannya dalam cara (bentuk) yang semudah mungkin,
 
Andaikan anda mempunyai sebatang  kayu (tongkat/turus) dan anda meletakkannya secara menegak, kedudukan teratas bagi diri orang itu, atau tinggi orang itu, dan yang paling rendah bagi jasad orang itu, namun saya meminta anda mengambil perhatian bahawa ia adalah satu contoh dan bukan keadaan yang sebenarnya.
 
Sekarang, bahagikan kayu ini ke dalam keratan-keratan dalam fikiran anda, walau bagaimanapun, untuk hasil yang terbaik, keratan-keratan ini hendaklah yang sekecil (nipis) mungkin. Sekarang, lihat keratan-keratan ini, berapa banyak bilangannya?
 
Untuk mengetahuinya, anda perlu membahagikan panjang batang kayu dengan panjang keratan-keratan, jadi sebagai contoh jika panjang batang adalah 1, dan panjang keratan-keratan adalah sekecil mungkin, Adakah anda tahu berapa banyak jumlah yang lebih kecil yang sama panjang? Jumlah terkecil bentuk kewujudan, ia bukan sifar, tetapi hampir kepada sifar. Dan kerana nombor-nombor itu tidak terbatas, Ia tidak boleh dihadkan, tetapi mustahil untuk membayangkannya. Jadi ia bukan satu persepuluh, kerana seperseratus adalah lebih kecil, begitu juga satu per seribu lebih kecil, dan seterusnya, Jadi anda boleh menambah sifar hingga ke akhirnya, Oleh kerana jumlahnya adalah tak terhingga, jadi tanggapan kita hasilnya dengan hasil daripada pembahagian kepada sifar..
 
1/10 = 0.1
 
1/100 = 0.01
 
1/1000 = 0.001
 
1/1 000 000 = 0.000001
 
Jadi hasil daripada membahagikan panjang batang (kayu) kepada sifar yang sama panjang infiniti (tak terhingga). Dan kerana bilangannya bukan sifar sebaliknya ia adalah dekat dengannya, hasilnya akan menjadi seperti firman Allah,
 
﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا﴾
 
{Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya.}, [Al-Nahl 16:18]
 
Bermakna ia adalah mungkin untuk dikira; dari segi kemungkinan ia boleh dikira, tetapi pada hakikatnya adakah ia boleh dikira? Tidak, { Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya.}.
 
Sekarang, ayat ini juga menjelaskan kepada anda maknanya, mungkin sebelum ini anda telah bertanya diri anda: bagaimana nikmat Allah tidak boleh dikira dan bagaimana saya tidak boleh menghitungnya, walaupun pada zahirnya ia boleh dikira, bukankah begitu? Berapa banyakkah nikmat itu. Biarlah ia menjadi sebarang bilangan, ia masih boleh dikira. Walau bagaimanapun ia telah dijelaskan kepada anda mengapa ia tidak dapat dihitung, atau bahawa ia mustahil untuk dihitung pada kenyataannya, kerana pada hakikatnya ia melimpah ke atas semua kewujudan manusia, pada semua perwujudannya (Tajalliat). Jika anda mahu mengira semua perwujudan (Tajalliat) manusia, adakah mungkin anda dapat menghitungnya? Saya telah menjelaskannya dalam bentuk contoh bahawa ini adalah mustahil, adakah ia jelas sekarang?)
 
Jadi, saya berkata, "Ya."
 
Maka dia (3abdu Sholeh (as)) berkata, (Jangan berkata "Ya" jika ada sesuatu yang tidak jelas)
 
Dan sesungguhnya terdapat suatu perkara yang samar-samar dan tidak jelas, saya menyatakan dengan jelas dalam soalan saya, jadi saya berkata, "Adakah perwujudan (Tajalliat) manusia bermakna keadaan-keadaan yang berbeza yang dilalui seperti berdiri, duduk dan … dan …"
 
Jadi dia (as) berkata, (Tidak, saya akan berikan satu lagi contoh: marilah kita menganggap bahawa manusia adalah cahaya yang saya mahu ia sampai (pindah) ke suatu tempat tertentu, dan anda membuka sumber cahaya di suatu tempat, jadi bagaimana cahaya dihantar dari sumber dan dari tempat ke tempat yang lain? Ia berlaku oleh perwujudan (Tajalliat) pancaran demi pancaran ke arah sasaran pancaran-pancaran ini -. pergerakan pancaran-pancaran – ia adalah perwujudan (Tajalliat) manusia. yang pada hakikatnya, malah ianya kekal sebagai. pancaran-pancaran yang berterusan dan sentiasa diperbaharui, kerana sumbernya sentiasa menghantarnya. Jika penghantaran terputus, manusia akan binasa (mati) dan kembali kepada tiada.
 
Sekarang, jika saya membuat anda melangkah beberapa langkah ke belakang, ia tidak akan mengubah sesuatu pada anda. Anda hanya akan dapat dilihat dalam Alam Jasmani (dunia fizikal), dan anda akan mempunyai sebuah badan (jasad) yang lebih bersifat nur (banyak cahaya) dan tidak dibebani dengan kegelapan; inilah yang mengangkatnya dan ia adalah martabat. Jika saya mahu anda kembali beberapa langkah, anda akan dapat dilihat dan apa yang diperlukan (hajatkan) oleh penghuni di Alam Jasmani (dunia fizikal) untuk tinggal di dalamnya, demikian juga orang yang diangkat di antara manusia dan dia tiada padanya.
 
Oleh kerana manusia sebenarnya diibaratkan wujud perwujudannya (Tajalliat) yang bilangannya adalah dekat dengan yang tidak terhingga, Maka nikmat Ilahiyah kepadanya begitu banyak (tidak terkira). Sebagai manusia (fitrah manusia) terletak berhampiran dengan yang tidak terhingga, Dia adalah Allah SWT. Dia adalah Shurah Al-Lahut (Imej Ketuhanan). Itulah sebabnya Ali (as) berkata dalam menggambarkan keadaan manusia, "Anggaplah diri kamu menunjukkan yang kecil, sedangkan kamu berada dalam alam yang lebih besar." maka mungkin kamu akan dipayahkan, ataumenganggu mu, maka maafkan aku.)
 
Ahmad Al-Hasan
 
Muharram / 1432
 
✡✡✡✡✡