Hadis Manzilah

Hadis Manzilah

 

Sabda Nabi SAW kepada Ali AS:
 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إﻻ أنك لست نبيا،
وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي»
 
"Engkau di sisiku pada kedudukan Harun di sisi Musa, melainkan engkau bukanlah seorang Nabi, dan engkau adalah khalifahku bagi setiap mukmin setelahku."
 
Sanad Hadis: "Hasan" (Baik).
 
Sumber:
As-Sunnah, Ibnu Abi 'Āshim (287H),
Tahqiq oleh Dr. Basim Faisal al-Jawabirah,
(Uni. Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh),
Dar as-Sumai'i, 1/800.
 
Antara matan lain hadis ini adalah seperti berikut:
 
Rasulullah saw bersabda:
 
أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي
 
“Engkau (Ali) di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku.”
 
أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
 
“Tidakkah engkau senang di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa.”
 
أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي
 
“Tidakkah engkau senang di sisiku seperi kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku.”
 
عَلِيٌّ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى
 
“Ali bin Abi Thalib di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa.”
 
يَا عَلِيُّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي كَهَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ
 
“Wahai Ali, tidakkah engkau senang di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja kamu bukan seorang nabi.”
 
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ وَلَهُ خَاصَّةٌ، يَابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي
 
“Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali memiliki kekhususan. Wahai putera Abu Thalib, tidakkah engkau ridha di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku.”
 
أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، خَلَّفْتُكَ أَنْ تَكُونَ خَلِيْفَتِي
 
“Tidak engkau senang di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku, sesudahku engkau akan menjadi khalifahku.”
 
أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ النُّبُوَّة
 
“Tidakkah engkau senang di sisiku seperti Harun di sisi Musa kecuali kenabian.”
 
Allah swt berfirman:
 
وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَاَشْرِكْهُ فِي اَمْـرِي
 
(Musa berkata): “Jadikan untukku pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkan dengan dia kekuatanku, dan jadikan dia sekutu dalam urusanku.” (Thaha: 29-31).
 
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِير
 
“Sesungguhnya Kami telah memberikan Taurat kepada Musa, dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir (pembantu).” (Al-Furqan: 35).
 
وَقَالَ مُوسَى لاَِخِيه هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين
 
“Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun: Gantikan aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” (Al-A’raf: 142)
 
Hadis Manzilah dengan bermacam-macam redaksinya terdapat dalam kitab:
 
1. Shahih Bukhari, jilid 5, halaman 24; jilid 6, halaman 3; juz 3, halaman 45, kitab
 
2. Maghazi, bab ghazwah Tabuk cet. Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabi, Bairut.
 
3. Shahih Muslim, jilid 4, halaman 1870 dan 1871; jilid 2, halaman 236, 237, kitab
 
4. Fadhlu Ash-Shahabah, bab Fadhail Ali (as), cet. Darul Fikr, Bairut 1398 H.
 
5. Irsyadus Sari fi syarhi Shahih Bukhari, jilid 6, halaman 363.
 
6. Fathul Bari, syarah Shahih Bukhari, jilid 7, halaman 60, Ihya At-Turats Al-Arabi, Bairut.
 
7. Musnad Ahmad, jilid 5, halaman 496.
 
8. Mustadrak Al-Hakim, jilid 3, halaman 125.
 
9. Ash-Shawa’iqul Muhriqah, halaman 90.
 
10. Al-Ishabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilis 2, halaman 507.
 
11. Sirah Ibnu Hisyam, jilid 2, halaman 519-520.
 
12. Tarikh Damsiq, Turjumah Al-Imam Ali (as), jilid 1. halaman 396.
 
13. Tarikh Baghdad, Abu Bakar Al-Baghdadi, jilid 11, halaman 432.
 
14. Tarikh Ibnu Asakir, jilid 4, halaman 196.
 
15. Tarikh Al-Khulafa’, As-Suyuthi, halaman 65.
 
16. Thabaqat Ibnu Sa’d, jilid 3, halaman 24, cet Dar Shadir, Bairut tahun 1405 H.
 
17. Sirah Al-Halabiyah, jilid 1, halaman 461.
 
18. Al-Khashaish oleh An-Nasa’i, halaman 67, no: 44, 61, 67, 77.
 
19. Al-Jami’ Al-Kabir, jilid 16, halaman 244, no: 7818, cet Darul Fikr, Bairut 1414
 
20. Al-Bidayah wan-Nihayah, Abul Fida’, jilid 4, juz 7, halaman 340, cet Darul Fikr, Bairut.
 
21. Kanzul Ummal, jilid 11, halaman 600, dar Ihya’ At-Turats.
 
22. Zadul Ma’ad, jilid 3, halaman 559, cet Muassasah Ar-Risalah, Bairut 1408 H.
 
23. ‘Uyunul Atsar, jilid 2, halaman 294, cet. Maktabah dar At-Turats, Madinah Al-Munawwarah tahun 1413 H.
 
24. Al-Mu’jam Al-Awsath, jilid 4, halaman 484, no: 4248 H.
 
25. Al-Isti’ab, jilid 3, halaman 197, cet Dar Al-Jayl, Bairut tahun 1412 H.
 
26. Tahdzibul Kamal, jilid 2, halaman 483, Muassasah Ar-Risalah, Bairut tahun 1413 H.
 
27. Turjumah Al-Imam Ali (as), jilid 1, halaman 306-393.
 
28. Kifayah Ath-Thalib fi Manaqib Ali bin Abi Thalib, Hafizh Al-Kanji, halaman 283.
 
29. Manaqib Al-Imam Ali (as) oleh Al-Maghazili, halaman 34, no: 52, Dar Al-Adhwa’ Bairut tahun 1403 H.
 
30. Syarah Nahjul Balaghah, Ibnu Abil Hadid, jilid 2, halaman 495.
 
31. Syarah Nahjul Balaghah, syeikh Muhammad Abduh, jilid 2, halaman 182, cet Al-Istiqamah Mesir.
 
32. Tafsir Al-Baghawi, jilid 4, halaman 278.
 
33. Tafsir Jalalayn, jilid 2, halaman 201, Musthafa Al-Babi Al-Halabi Mesir, tahun 1388 H.
 
34. Majma’ Az-Zawaid, jilid 9, halaman 114, 115
 
35. Fadhail Amirul mu’minin (as), Ahmad bin Hanbal, halaman 72, no: 109.
 
36. Hilyatul Awliya’, Al-Hafizh Abu Na’im, jilid 7, halaman 196.
 
37. Yanabi’ul Mawaddah, Al-Qunduzi, halaman 204.
 
38. Dzakhairul Uqba, Ath-Thabari, halaman 63.
 
39. Usdul Ghabah, Ibnu Asakir, jilid 4, halaman 26.
 
40. Shafwatish Shafwah, Ibnu Al-Jawzi, jilid 1, halaman 432.
 
41. At-Tadzkirah, Ibnu Al-Jawzi, halaman 22.
 
 

Hadis Dua Khalifah

 

10154887_611595125589316_5501251610821577231_n

Hadis 2457:
 
Zaid bin Thabit meriwayatkan bahawa Rasulullah saaw bersabda: "Sesungguhnya daku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua khalifah: Kitab Allah, tali yang terbentang di antara langit dan bumi; dan keturunanku Ahlulbaitku. Sungguh kedua-duanya takkan pernah berpisah hingga bertemu daku di telaga Haudh." (Sahih)
 
Hadis 2458:
 
Zaid bin Arqam meriwayatkan bahawa Rasulullah saaw bersabda: "Sesungguhnya daku tinggalkan di tengah-tengah kalian apa yang seandainya kalian berpegang dengannya, kalian takkan pernah tersesat sesudahku. Salah satunya lebih agung dari yang lain: Kitab Allah, tali yang terbentang dari langit ke bumi; dan keturunanku Ahlulbaitku. Dan kedua-duanya takkan pernah berpisah hingga bertemu daku di telaga Haudh. Maka, perhatikan bagaimana kalian memperlakukan kedua-duanya sepeninggalanku". (Sahih)
 
Rujukan: Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sahih Al-Jami' As-Shoghir (Al-Fathul Al-Kabir), Al-Maktab Al-Islami, Jilid 1, m/s 482.

 

 

 

Hadis Tsaqalain

Peninggalan yang melindungi kita dari kesesatan.

Pesan Rasulullah(sawa):

 

“Wahai manusia! Sesungguhnya aku tinggalkan kalian sesuatu yang jika kalian berpegang kepadanya tidak akan sesat selamanya: Kitab Allah dan itrah, Ahlulbaitku.”

Hadis ini, yang dinamakan sebagai Hadis Tsaqalain, iaitu dua perkara berharga, berat atau penting. Hadis ini diriwayatkan dalam pelbagai versi, tetapi masih mengekalkan matan yang sama, iaitu pesan Rasulullah agar kita berpegang kepada Quran dan Ahlulbait(as), yang mana keduanya digandingkan bersama. Hadis ini juga telah mencapai tingkatan mutawattir dan sahih, dan diriwayatkan dari berbagai sumber Sunni.

 • Muslim: Sahih Hadis no. 6175-6177
 • Tarmizi: Sahih Hadis 3786 dan 3788
 • An Nisai: Khasais Amirul Mukminin Ali No.79
 • Ahmad: Musnad: 5/181&182 dan 3/26 dan 5/189
 • Ibnu Abi ‘Asim: As Sunnah no 754
 • Nuruddin al Haitsami: Majma al Zawaid  Juz 5 hal 166
 • Ibnu Hajar al Haitsami: Al Sawaiq Al Muhriqah hal 223. 229-230
 • Al Khateeb al Tabrizi: Misykatul Masabih
 • Al Hakim: Al mustadrak
 • At Thabrani: Al Mu’jamul kabir
 • Al Muttaqi al Hindi: Kanz al Ummal
 • As Suyuthi: Ihya ul Mayyit bi Fadhail Ahlulbait, Jamius Saghir, Ad Durr al mansur
 • Ibnu Kasir: Tafsir
 • Ibnu Saad: Thabaqat Al Kubra
 • Ibnu Atsir: Jami’ul Usul & Ususdul Ghabah
 • Ibnu Asakir: Tarikh
 • An Nabhani:Al Fathul Kabir
 • Al Khawarizmi: Al Manaqib
 • Ibnu Hbban: Sahih
 • Sulaiman Al Bakhi al Hanafi: Al Baihaqi:As Sunan Yanabi Al Mawaddah
 • Mir Sayyid Ali Hamadani: Mawaddatul Qurba
 • Hafiz Abu Nuaim Al Isfahani: HIlayatul Awliya

Sanad hadis Tsaqalain

 • Ali Ibn Abi Thalib
 • Zaid ibn Arqam
 • Zaid Ibn Tsabit
 • Abu Said al Khudri
 • Abu Hurairah
 • Abdullah Ibn Hanthab
 • Jabir ibn Abdullah al Ansari
 • Huzaifah ibn Usaid al Ghifari
 • Abu Dzar al Ghifari
 • Anas ibn Malik
 • Al Bara’ ibn Azib
 • Huzaifah ibn Yaman
 • Abu Haitsam ibn at Tihan
 • Abu Rafi’
 • Ibnu Abbas
 • Salman al Farisi
 • Sa’ad ibn Abi Waqas
 • Amru ibn al ‘As
 • Ummu Salamah
 
1.Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim juz II hal 279 bab Fadhail Ali
 
 
Muslim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Shuja’ bin Makhlad dari Ulayyah yang berkata Zuhair berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abu Hayyan dari Yazid bin Hayyan yang berkata ”Aku, Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim pergi menemui Zaid bin Arqam. Setelah kami duduk bersamanya berkata Husain kepada Zaid ”Wahai Zaid sungguh engkau telah mendapat banyak kebaikan. Engkau telah melihat Rasulullah SAW, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya dan shalat di belakangnya. Sungguh engkau mendapat banyak kebaikan wahai Zaid. Coba ceritakan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Berkata Zaid “Hai anak saudaraku, aku sudah tua, ajalku hampir tiba, dan aku sudah lupa akan sebagian yang aku dapat dari Rasulullah SAW. Apa yang kuceritakan kepadamu terimalah,dan apa yang tidak kusampaikan janganlah kamu memaksaku untuk memberikannya.Lalu Zaid berkata ”pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum seraya berpidato, maka Beliau SAW memanjatkan puja dan puji atas Allah SWT, menyampaikan nasehat dan peringatan. Kemudian Beliau SAW bersabda “Ketahuilah wahai manusia sesungguhnya aku hanya seorang manusia. Aku merasa bahwa utusan Tuhanku (malaikat maut) akan segera datang dan Aku akan memenuhi panggilan itu. Dan Aku tinggalkan padamu dua pusaka (Ats-Tsaqalain). Yang pertama Kitabullah (Al-Quran) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya,maka berpegang teguhlah dengan Kitabullah”. Kemudian Beliau melanjutkan, “dan Ahlul Bait-Ku, kuperingatkan kalian kepada Allah akan Ahlul Bait-Ku, kuperingatkan kalian kepada Allah akan Ahlul Bait-Ku, kuperingatkan kalian kepada Allah akan Ahlul Bait-Ku”
 

Lalu Husain bertanya kepada Zaid ”Hai Zaid siapa gerangan Ahlul Bait itu? Tidakkah istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait? Jawabnya “Istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Tetapi yang dimaksud Ahlul Bait disini adalah orang yang tidak diperkenankan menerima sedekah setelah wafat Nabi SAW”, Husain bertanya “Siapa mereka?”.Jawab Zaid ”Mereka adalah Keluarga Ali, Keluarga Aqil, Keluarga Ja’far dan Keluarga Ibnu Abbes”. Apakah mereka semua diharamkan menerima sedekah (zakat)?” tanya Husain; “Ya”, jawabnya.

Hadis di atas terdapat dalam Shahih Muslim, perlu dinyatakan bahwa yang menjadi pesan Rasulullah SAW itu adalah sampai perkataan “kuperingatkan kalian kepada Allah akan Ahlul Bait-Ku” sedangkan yang selanjutnya adalah percakapan Husain dan Zaid perihal Siapa Ahlul Bait. Yang menarik bahwa dalam Shahih Muslim di bab yang sama Fadhail Ali, Muslim juga meriwayatkan hadis Tsaqalain yang lain dari Zaid bin Arqam dengan tambahan percakapan yang menyatakan bahwa Istri-istri Nabi tidak termasuk Ahlul Bait, berikut kutipannya

“Kami berkata “Siapa Ahlul Bait? Apakah istri-istri Nabi? Kemudian Zaid menjawab ”Tidak, Demi Allah, seorang wanita (istri) hidup dengan suaminya dalam masa tertentu jika suaminya menceraikannya dia akan kembali ke orang tua dan kaumnya. Ahlul Bait Nabi adalah keturunannya yang diharamkan untuk menerima sedekah”.

2. Hadis shahih dalam Mustadrak As Shahihain Al Hakim juz III hal 148

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami seorang faqih dari Ray Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Muslim, yang mendengar dari Muhammad bin Ayub yang mendengar dari Yahya bin Mughirah al Sa’di yang mendengar dari Jarir bin Abdul Hamid dari Hasan bin Abdullah An Nakha’i dari Muslim bin Shubayh dari Zaid bin Arqam yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. “Kutinggalkan kepadamu dua peninggalan (Ats Tsaqalain), kitab Allah dan Ahlul BaitKu. Sesungguhnya keduanya tak akan berpisah, sampai keduanya kembali kepadaKu di Al Haudh“

Al Hakim menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa sanad hadis ini shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim.

3. Hadis shahih dalam kitab Mustadrak As Shahihain Al Hakim, Juz III hal 109.

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim Al Hanzali di Baghdad yang mendengar dari Abu Qallabah Abdul Malik bin Muhammad Ar Raqqasyi yang mendengar dari Yahya bin Hammad; juga telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Balawaih dan Abu Bakar Ahmad bin Ja’far Al Bazzaz, yang keduanya mendengar dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang mendengar dari ayahnya yang mendengar dari Yahya bin Hammad; dan juga telah menceritakan kepada kami Faqih dari Bukhara Abu Nasr Ahmad bin Suhayl yang mendengar dari Hafiz Baghdad Shalih bin Muhammad yang mendengar dari Khallaf bin Salim Al Makhrami yang mendengar dari Yahya bin Hammad yang mendengar dari Abu Awanah dari Sulaiman Al A’masy yang berkata telah mendengar dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu Tufail dari Zaid bin Arqam ra yang berkata

“Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan kembali dari haji wada berhenti di Ghadir Khum dan memerintahkan untuk membersihkan tanah di bawah pohon-pohon. Kemudian Beliau SAW bersabda” Kurasa seakan-akan aku segera akan dipanggil (Allah), dan segera pula memenuhi panggilan itu, Maka sesungguhnya aku meninggalkan kepadamu Ats Tsaqalain(dua peninggalan yang berat). Yang satu lebih besar (lebih agung) dari yang kedua : Yaitu kitab Allah dan Ittrahku. Jagalah Baik-baik dan berhati-hatilah dalam perlakuanmu tehadap kedua peninggalanKu itu, sebab Keduanya takkan berpisah sehingga berkumpul kembali denganKu di Al Haudh. Kemudian Beliau SAW berkata lagi: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla adalah maulaku, dan aku adalah maula setiap Mu’min. Lalu Beliau SAW mengangkat tangan Ali Bin Abi Thalib sambil bersabda : Barangsiapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka dia ini (Ali bin Abni Thalib) adalah juga maula baginya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa yang memusuhinya“

Al Hakim telah menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa hadis ini shahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim.

4. Hadis shahih dalam kitab Mustadrak As Shahihain Al Hakim, Juz III hal 110.

 
Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq dan Da’laj bin Ahmad Al Sijzi yang keduanya mendengar dari Muhammad bin Ayub yang mendengar dari Azraq bin Ali yang mendengar dari Hasan bin Ibrahim Al Kirmani yang mendengar dari Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari Ayahnya dari Abu Tufail dari Ibnu Wathilah yang mendengar dari Zaid bin Arqam ra yang berkata 
 
“Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat di antara Mekkah dan Madinah di dekat pohon-pohon yang teduh dan orang-orang membersihkan tanah di bawah pohon-pohon tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan shalat, setelah itu Beliau SAW berbicara kepada orang-orang. Beliau memuji dan mengagungkan Allah SWT, memberikan nasehat dan mengingatkan kami. Kemudian Beliau SAW berkata” Wahai manusia, Aku tinggalkan kepadamu dua hal atau perkara, yang apabila kamu mengikuti dan berpegang teguh pada keduanya maka kamu tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah (Al Quranul Karim) dan Ahlul BaitKu, ItrahKu. Kemudian Beliau SAW berkata tiga kali “Bukankah Aku ini lebih berhak terhadap kaum muslimin dibanding diri mereka sendiri.. Orang-orang menjawab “Ya”. Kemudian Rasulullah SAW berkata” Barangsiapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka Ali adalah juga maulanya.
 

Al Hakim telah menyatakan dalam Al Mustadrak As Shahihain bahwa hadis ini shahih sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim.

5. Hadis dalam Musnad Ahmad jilid V hal 189

Abdullah meriwayatkan dari Ayahnya,dari Ahmad Zubairi dari Syarik dari Rukayn dari Qasim bin Hishan dari Zaid bin Tsabit ra, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Aku meninggalkan dua khalifah bagimu, Kitabullah dan Ahlul BaitKu. Keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang ke telaga Al Haudh bersama-sama”.

Hadis di atas diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya Ahmad bin Hanbal, keduanya sudah dikenal tsiqat di kalangan ulama, Ahmad Zubairi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Al Zubairi Al Habbal telah dinyatakan tsiqat oleh Yahya bin Muin dan Al Ajili.

Syarik bin Abdullah bin Sinan adalah salah satu Rijal Muslim, Yahya bin Main berkata “Syuraik itu jujur dan tsiqat”. Ahmad bin Hanbal dan Ajili menyatakan Syuraik tsiqat. Ibnu Ya’qub bin Syaiban berkata” Syuraik jujur dan tsiqat tapi jelek hafalannya”. Ibnu Abi Hatim berkata” hadis Syuraik dapat dijadikan hujjah”. Ibnu Saad berkata” Syuraik tsiqat, terpercaya tapi sering salah.  An Nasai berkata ”tak ada yang perlu dirisaukan dengannya”. Ahmad bin Adiy berkata “kebanyakan hadis Syuraik adalah shahih”.(Mizan Al Itidal adz Dzahabi jilid 2 hal 270 dan Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar jilid 4 hal 333).

Rukayn (Raqin) bin Rabi’Abul Rabi’ Al Fazari adalah perawi yang tsiqat .Beliau dinyatakan tsiqat oleh Ahmad bin Hanbal, An Nasai, Yahya bin Main, Ibnu Hajar dan juga dinyatakan tsiqat oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats Tsiqat Ibnu Hibban.

Qasim bin Hishan adalah perawi yang tsiqah. Ahmad bin Saleh menyatakan Qasim tsiqah. Ibnu Hibban menyatakan bahwa Qasim termasuk dalam kelompok tabiin yang tsiqah. Dalam Majma Az Zawaid ,Al Haitsami menyatakan tsiqah kepada Qasim bin Hishan. Adz Dzahabi dan Al Munziri menukil dari Bukhari bahwa hadis Qasim itu mungkar dan tidak shahih. Tetapi Hal ini telah dibantah oleh Ahmad Syakir dalam Musnad Ahmad jilid V,beliau berkata”Saya tidak mengerti apa sumber penukilan Al Munziri dari Bukhari tentang Qasim bin Hishan itu. Sebab dalam Tarikh Al Kabir Bukhari tidak menjelaskan biografi Qasim demikian juga dalam kitab Adh Dhu’afa. Saya khawatir bahwa Al Munziri berkhayal dengan menisbatkan hal itu kepada Al Bukhari”. Oleh karena itu Syaikh Ahmad Syakir menguatkannya sebagai seorang yang tsiqah dalam Syarh Musnad Ahmad.

Jadi hadis dalam Musnad Ahmad diatas adalah hadis yang shahih karena telah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dikenal tsiqah.

6. Hadis dalam Musnad Ahmad jilid V hal 181-182

Riwayat dari Abdullah dari Ayahnya dari Aswad bin ‘Amir, dari Syarik dari Rukayn dari Qasim bin Hishan, dari Zaid bin Tsabit, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda”Sesungguhnya Aku meninggalkan dua khalifah bagimu Kitabullah, tali panjang yang terentang antara langit dan bumi atau diantara langit dan bumi dan Itrati Ahlul BaitKu. Dan Keduanya tidak akan terpisah sampai datang ke telaga Al Haudh”

Hadis di atas diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya Ahmad bin Hanbal, Semua perawi hadis Musnad Ahmad di atas telah dijelaskan sebelumnya kecuali Aswad bin Amir Shadhan Al Wasithi. Beliau adalah salah satu Rijal atau perawi Bukhari Muslim. Al Qaisarani telah menyebutkannya di antara perawi-perawi Bukhari Muslim dalam kitabnya Al Jam’u Baina Rijalisy Syaikhain. Selain itu Aswad bin Amir dinyatakan tsiqat oleh Ali bin Al Madini, Ibnu Hajar, As Suyuthi dan juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitabnya Ats Tsiqat Ibnu Hibban. Oleh karena itu hadis Musnad Ahmad di atas sanadnya shahih.

7. Hadis dalam Sunan Tirmidzi jilid 5 halaman 662 – 663

At Tirmidzi meriwayatkan telah bercerita kepada kami Ali bin Mundzir al-Kufi, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fudhail, telah bercerita kepada kami Al-A’masy, dari ‘Athiyyah, dari Abi Sa’id dan Al-A’masy, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Zaid bin Arqam yang berkata, ‘Rasulullah saw telah bersabda, ‘Sesungguhnya aku tinggalkan padamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya niscaya kamu tidak akan tersesat sepeninggalku, yang mana yang satunya lebih besar dari yang lainnya, yaitu Kitab Allah, yang merupakan tali penghubung antara langit dan bumi, dan ‘itrah Ahlul BaitKu. Keduanya tidak akan pernah berpisah sehingga datang menemuiku di telaga. Maka perhatikanlah aku dengan apa yang kamu laksanakan kepadaku dalam keduanya”

Dalam Tahdzib at Tahdzib jilid 7 hal 386 dan Mizan Al I’tidal jilid 3 hal 157, Ali bin Mundzir telah dinyatakan tsiqat oleh banyak ulama seperti Ibnu Abi Hatim,Ibnu Namir,Imam Sha’sha’i dan lain-lain,walaupun Ali bin Mundzir dikenal sebagai seorang syiah. Mengenai hal ini Mahmud Az Za’by dalam bukunya Sunni yang Sunni hal 71 menyatakan tentang Ali bin Mundzir ini “para ulama telah menyatakan ketsiqatan Ali bin Mundzir. Padahal mereka tahu bahwa Ali adalah syiah. Ini harus dipahami bahwa syiah yang dimaksud disini adalah syiah yang tidak merusak sifat keadilan perawi dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Artinya ia hanya berpihak kepada Ali bin Abu Thalib dalam pertikaiannya melawan Muawiyah. Tidak lebih dari itu. Inilah pengertian tasyayyu menurut ulama sunni. Karena itu Ashabus Sunan meriwayatkan dan berhujjah dengan hadis Ali bin Mundzir”.

Muhammad bin Fudhail,dalam Hadi As Sari jilid 2 hal 210,Tahdzib at Tahdzib jilid 9 hal 405 dan Mizan al Itidal jilid 4 hal 9 didapat keterangan tentang beliau. Ahmad berkata”Ia berpihak kepada Ali, tasyayyu. Hadisnya baik” Yahya bin Muin menyatakan Muhammad bin Fudhail adalah tsiqat. Abu Zara’ah berkata”ia jujur dan ahli Ilmu”.Menurut Abu Hatim,Muhammad bin Fudhail adalah seorang guru.Nasai tidak melihat sesuatu yang membahayakan dalam hadis Muhammad bin Fudhail. Menurut Abu Dawud ia seorang syiah yang militan. Ibnu Hibban menyebutkan dia didalam Ats Tsiqat seraya berkata”Ibnu Fudhail pendukung Ali yang berlebih-lebihan”Ibnu Saad berkata”Ia tsiqat,jujur dan banyak memiliki hadis.Ia pendukung Ali”. Menurut Ajli,Ibnu Fudhail orang kufah yang tsiqat tetapi syiah. Ali bin al Madini memandang Muhammad bin Fudhail sangat tsiqat dalam hadis. Daruquthni juga menyatakan Muhammad bin Fudhail sangat tsiqat dalam hadis.

Al A’masy atau Sulaiman bin Muhran Al Kahili Al Kufi Al A’masy adalah perawi Kutub As Sittah yang terkenal tsiqat dan ulama hadis sepakat tentang keadilan dan ketsiqatan Beliau..(Mizan Al Itidal adz Dzahabi jilid 2 hal 224 dan Tahdzib At Tahdzib Ibnu Hajar jilid 4 hal 222).Dalam hadis Sunan Tirmidzi di atas A’masy telah meriwayatkan melalui dua jalur yaitu dari Athiyyah dari Abu Said dan dari Habib bin Abi Tsabit dari Zaid bin Arqam.

Athiyyah bin Sa’ad al Junadah Al Awfi adalah tabiin yang dikenal dhaif. Menurut Adz Dzahabi Athiyyah adalah seorang tabiin yang dikenal dhaif ,Abu Hatim berkata hadisnya dhaif tapi bisa didaftar atau ditulis, An Nasai juga menyatakan Athiyyah termasuk kelompok orang yang dhaif, Abu Zara’ah juga memandangnya lemah. Menurut Abu Dawud Athiyyah tidak bisa dijadikan sandaran atau pegangan.Menurut Al Saji hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah,Ia mengutamakan Ali ra dari semua sahabat Nabi yang lain. Salim Al Muradi menyatakan bahwa Athiyyah adalah seorang syiah. Abu Ahmad bin Adi berkata walaupun ia dhaif tetapi hadisnya dapat ditulis. Kebanyakan ulama memang memandang Athiyyah dhaif tetapi Ibnu Saad memandang Athiyyah tsiqat,dan berkata insya Allah ia mempunyai banyak hadis yang baik,sebagian orang tidak memandang hadisnya sebagai hujjah. Yahya bin Main ditanya tentang hadis Athiyyah ,ia menjawab “Bagus”.(Mizan Al ‘Itidal jilid 3 hal 79).

Habib bin Abi Tsabit Al Asadi Al Kahlili adalah Rijal Bukhari dan Muslim dan para ulama hadis telah sepakat akan keadilan dan ketsiqatan beliau, walaupun beliau juga dikenal sebagai mudallis (Tahdzib At Tahdzib jilid 2 hal 178). Jadi dari dua jalan dalam hadis Sunan Tirmidzi di atas, sanad Athiyyah semua perawinya tsiqat selain Athiyyah yang dikenal dhaif walaupun Beliau di ta’dilkan oleh Ibnu Saad dan Ibnu Main. Sedangkan sanad Habib semua perawinya tsiqat tetapi dalam hadis di atas A’masy dan Habib meriwayatkan dengan lafal ‘an (mu’an ‘an) padahal keduanya dikenal mudallis. Walaupun begitu banyak hal yang menguatkan sanad Habib ini sehingga hadisnya dinyatakan shahih yaitu
 
 • Dalam kitab Mustadrak As Shahihain Al Hakim, Juz III hal 109 terdapat hadis tsaqalain yang menyatakan bahwa A’masy mendengar langsung dari Habib.(lihat hadis no 3 di atas). Sulaiman Al A’masy yang berkata telah mendengar dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu Tufail dari Zaid bin Arqam ra. Dan hadis ini telah dinyatakan shahih oleh Al Hakim.
 • Syaikh Ahmad Syakir telah menshahihkan cukup banyak hadis dengan lafal’an dalam Musnad Ahmad salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafal ‘an oleh A’masyi dan Habib(A’masy dari Habib dari…salah seorang sahabat).
 • Hadis Sunan Tirmidzi ini telah dinyatakan hasan gharib oleh At Tirmidzi dan telah dinyatakan shahih oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani dalam Shahih Sunan Turmudzi dan juga telah dinyatakan shahih oleh Hasan As Saqqaf dalam Shahih Sifat Shalat An Nabiy.

 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda “Wahai manusia sesungguhnya Aku meninggalkan untuk kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat ,Kitab Allah dan Itrati Ahlul BaitKu”.(Hadis riwayat Tirmidzi,Ahmad,Thabrani,Thahawi dan dishahihkan oleh Syaikh Nashiruddin Al Albany dalam kitabnya Silsilah Al Hadits Al Shahihah no 1761).

 

1044283_653234481425380_3659128426662769394_n

Sabda Rasulullah: "Sesungguhnya kutinggalkan di tengah kalian 2 perkara yang berat: Kitab Allah dan Itrahku Ahkulbaitku. Dan sungguh kedua-duanya takkan pernah terpisah sehingga bertemu denganku di Telaga Haudh, seperti ini — sambil baginda menggabungkan 2 jari telunjuknya –". Lalu, Jabir bin Abdillah Al-Ansari bangun menghampiri baginda, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah Itrahmu?" Sabda baginda: "Ali, al-Hasan, al-Hussein, dan para Imam dari keturunan Al-Hussein hingga hari Kiamat."
 
Sumber:
 • Ma'ani Al-Akhbar,
 • Syeikh Shoduq,
 • Darul Ma'rifah (Beirut), m/s 91

 

Soalan 217: Mengapa Al-Mahdi tidak muncul di video. Berdosakah orang-orang yang dakwah Islam tidak sampai kepadanya. Adakah dia akan mendapat dosa dan azab yang kekal.

Soalan 217: Mengapa Al-Mahdi tidak muncul di video. Berdosakah orang-orang yang dakwah Islam tidak sampai kepadanya. Adakah dia akan mendapat dosa dan azab yang kekal.
 
Salam atas kamu
 
Mengapa Sohib Al-Zaman tidak muncul dalam pita video supaya beliau boleh meyakinkan hati pencinta beliau dan menjadi hujjah ke atas orang yang mendustakan tanpa lokasinya tidak akan didedahkan?
 
Apakah berdosa orang-orang yang Al-Quran tidak sampai kepadanya?
 
Bagaimana Allah boleh mengazab kita sedangkan Dialah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani, kita melakukan dosa itu dalam masa yang terhad namun diazab untuk selama-lamanya (Neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya)?
 
Apakah dalil yang membuktikan bahawa manusia mempunyai roh dan bahawa mereka akan dibangkitkan selepas mereka mati. Dan bukankah ia hanya jasad, yang berakhir menjadi tanah (debu)?
 
Pengirim: Fuad

 
Jawapan:
 
Jawapan Soalan 1 : Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengsihani
 
Pujian tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam Ya Allah, Selawat dan Salam ke atas Muhammad dan Aali Muhammad Imam-imam dan Mahdi-mahdi dan limpahan salam pengiktarafan.
 
Adakah kamu fikir bahawa hanya jika seseorang itu keluar dalam pita video dan mengatakan bahawa dia adalah Al-Mahdi, segala-galanya akan berakhir dan manusia membenarkannya dan akan beriman orang-orang yang mendustakan Al-Mahdi??? !!! Pernahkah kamu membaca Al-Quran ?? Dan adakah kamu mendengar tentang Nabi bernama Nuh, dan adakah kamu tahu berapa lama dia menyeru (berdakwah) kaumnya, adakah kamu tahu berapa ramai yang beriman kepadanya?? Dan adakah kamu mendengar tentnag Ibrahim, Musa, Isa serta Muhammad (S), dan adakah kamu tahu berapa ramai manusia yang menderita dimusnahkan pandangan mereka dalam perkara itu, dan musnah kehidupan ini???
 
Jawapan Soalan 2: Kamu maksudkan, apakah berdosa orang-orang yang tidak sampai Al-Quran kepada orang-orang yang meninggal dunia dalam kafir dengan kenabian Muhammad (S) … Dan perkara ini saya dijelaskan dalam salah satu kitab bertajuk,  Pencerahan Dakwah Para Rasul, dan saya bawakan kepada kamu beberapa panduan dari buku ini:
 
Pencerahan dari pembukaan Surah Yusuf:
Yang Maha Tinggi berfirman:
 
﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ * قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
 
((Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku".* Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar ((rancangan) untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia". * Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu dan diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.) [7]  
 
Dalam ayat-ayat ini, perjalanan Yusuf (as) kepada Allah bermula, ia adalah satu peringatan dari Allah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana kepada Yusuf (as) mengenai hakikat (kenyataan) bahawa beliau telah naik ke Alam Al-Zhar (Zharrah – Azali) namun beliau telah lupa disebabkan hijab jasad apabila Allah menciptakannya dan menurunkannya ke dunia gelap (Alam Jisim-jisim) ini.
 
Dan Maha Tinggi berfirman:
 
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ﴾
 
(Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak ingat?) [8],
 
Yang bermakna kamu telah dicipta di Alam Al-Zhar (Zharrah – Azali) dan Allah telah menguji kamu:
 
﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾
 
(Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa (diri) mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lalai (lupa) terhadap ini.",* atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?") [9].
 
Dan ayat ini mempunyai jawapan untuk mereka yang mengatakan apakah berdosa sesiapa yang tidak sampai Islam padanya dan tidak sampai risalah dari langit seperti mereka yang tinggal di kawasan hutan di Afrika atau di hujung bumi atau di daerah yang jauh dari Rasul-rasul (as), dan ayat yang pertama telah menjawab dan mengesahkan bahawa manusia telah pun diuji dan semua orang telah mengambil maqam mereka dan telah dijelaskan keadaan dan kelayakan mereka , dan pada penjelasan ayat kedua mengenai mereka yang beralasan dalam mengikuti kesesatan nenek moyang mereka di bumi ini atau kerana mereka tinggal di tanah yang tidak disentuh oleh Nabi dan kebenaran tidak sampai dan tiada seorang pun daripada mereka telah menyampaikannya tentangnya; kerana itulah Allah berkata kepada mereka "Aku telah menguji kamu di Alam Al-Zhar (Zharrah – Azali) dan Aku mengetahui keadaan kamu dan kelayakan kamu, oleh itu jangan mengatakan :
 
(Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?)
 
Maksudnya: Allah telah berkata kepada mereka "Aku lebih mengetahui bahawa jika datang para nabi, washiy-washiy dan Rasul-rasul kepada kamu dan mereka menyampaikan risalah langit kepada kamu,  nescaya kamu tidak akan percaya kepada mereka dan tidak akan membenarkan mereka,
 
﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾
 
(Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu)..) [10]
 
Adapun orang-orang yang mengatakan mengapa tidak ditetapkan pada orang-orang kafir di bumi yang dikirimkan risalah-risalah dan utusan kepada mereka? Maka jawapannya ialah bahawa penyampaian risalah adalah diberikan kepada orang-orang yang diberi keutamaan berbanding orang-orang yang tidak menerima keutamaan dan tidak patut menerimanya. Dan kamu tahu dari pengetahuan sebelumnya, iaitu mereka tidak akan menerima kebenaran dengan yakin, jadi menyampaikan risalah kepada mereka akan menghasilkan keputusan yang telah disimpulkan, dan oleh itu adalah tidak memudaratkan untuk memberitahu pada sebahagian daripada mereka, untuk menjelaskan bahawa manusia yang tidak sampai kebenaran kepada mereka adalah sama dengan orang-orang yang kebenaran telah disampaikan tetapi mereka tidak menerimanya.
 
Maka ditunjukkan kebenaran ke atas sebahagian daripada mereka untuk menyempurnakan hujjah dan supaya tidak ada alasan bagi orang-orang yang berkata:
 
(Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka.) kerana mereka telah diperlihatkan dan ditawarkan kebenaran dan mereka memilih kesesatan bapa-bapa mereka atas bimbingan Rasul-rasul
 
: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾
 
(Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka".) [11]
 
Sebaliknya, mereka jadikan kesesatan nenek moyang mereka sebagai bimbingan dan kebenaran:
 
﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾
 
(Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka") [12]
 
Jawapan Soalan 3 : Pertama: Kamu perlu tahu apakah itu azab, selepas itu kamu mempunyai pilihan untuk menolak atau tidak:
 
Baca ayat ini:
 
﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾
 
("Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam!") [13]
 
Dan ketahuilah bahawa azab tidak lain hanyalah mendedahkan hakikat kepada manusia dan meninggalkan mereka dan apa yang mereka telah pilih untuk diri mereka sendiri, Untuk sesiapa yang memilih dunia dan kehidupan dunia ini sahaja, akan didedahkan pilihan mereka.
 
Akan disingkap tutupan supaya mereka dapat melihat hakikat diri mereka, seperti mereka melihat tiap-tiap hasad dikelilingi oleh semua keinginan terlarang yang hakikat sebenarnya adalah nanah dan batang-batang besi yang membelenggunya, dan tidak ada orang lain selain dia, dirinya.Dunia ini adalah ambang neraka jahanam tetapi kamu tidak mengetahuinya. Sebaliknya, kamu berfikir (percaya) bahawa ia adalah syurga selama-lamanya dan itulah sebabnya kamu tidak sabar-sabar untuk memiliki dan meraih sebanyak yang boleh dimiliki daripadanya.
 
Sekarang, adakah kamu dapati keadilan yang lebih besar daripada keadilan Allah SWT, kerana Dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada kamu, bahkan Dia hanya akan nyatakan pilihan kamu. Bagi sesiapa yang memilih dunia ini atau meraih kebendaan hendaklah tinggal di dalamnya atau berpindah ke tempat yang lebih rendah daripadanya di dalam neraka jahanam dan itu adalah pilihannya. Apa yang Allah akan lakukan hanyalah membuang tabir manusia supaya dia melihat realiti dan melihat dan mengetahui pilihannya. Dan jmembuang tabir (menyingkap hijab) adalah dari keperluan-keperluan peredaran Al-A3dzam (yang agung) dari kecenderungan akhirat.
 
Sekarang, azab bukanlah pada hakikatnya selain daripada pilihan kamu. Dan telah diberi amaran kepada kamu oleh Allah SWT daripada pilihan ini tetapi kamu adalah orang-orang tidak suka kepada nasihat.
 
Jawapan Soalan 4 : Jika kewujudan Allah telah terbukti kepada kamu maka sudah terbukti kepada kamu perkara yang telah diberitahu oleh kami, dan jika kamu kafir kepada Allah maka khabarkan kepada kami supaya kami dapat mengesahkan kepada kamu kewujudan-Nya, walaupun saya berkata; butalah mata yang tidak melihat Dia Yang Maha Suci.
 
 
 
 
✡✡✡✡✡
 
 
———————————-
[7] – Yusuf 12: 4 – 6
[8] – Al-Waqiah 56:62.
[9] – Al-A3raaf 7:172-173.
[10] – Al-Anfal 8:23.
[11] – Al-Zukhruf 43:23.
[12] – Al-Zukhruf 43:22.
 
[13] – Qaf 50:22

Soalan 41: Musa (as) membunuh seorang Qibthi

Soalan 41: Dalam jawapan kepada soalan sebelumnya [71] telah berkata: Musa (as) tidak meminta maaf setelah membunuh seorang Qibthi kerana ia adalah kerja-kerja syaitan, Anda mengatakan beliau AS memang berniat membunuh Qibthi tersebut dan ia adalah perbuatan yang benar. jika pembunuhan Musa (as) ke atas Qibthi itu benar, apa pula yang dimaksudkan dengan kata-kata dalam Surah Al-Syu3ara’:
 
﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾
Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang kesesatan[Al-Syu3ara’ 26:20] [72]?

 
 
Jawapannya: Maksud kesesatan di sini bukanlah kesesatan Musa AS dari jalan yang lurus yang diakibat dari tindakan beliau membunuh Qibthi tersebut. Maksud sesat yang dimaksudkan oleh Musa AS adalah dari dua sisi:
 

Yang pertama adalah: Musa (as) mendapati dirinya tersesat, kerana beliau tinggal di Istana Taghut Firaun yang kejam.

Inilah sebabnya beliau berkata dalam Surah Al-Qashash [73] sesuatu yang bermaksud: Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang zalim, malah menjadi lebih gelap lagi kerana tinggal di istananya, dan membantu firaun dengan mendiamkan diri terhadap kezaliman-kezalimannya.
 
Walaupun kehadiran Musa (as) pada awalnya di dalam istana Firaun (la’nahu Allah) bukanlah atas pilihan Musa AS, namun untuk terus tinggal di istana Firaun adalah pilihan beliau (as), dan akhirnya beliau harus mengambil keputusan untuk meninggalkan istana penzalim, dan berlepas tangan daripadanya..
Ukuran kedua: ialah Musa (as) mahu berkata kepada Firaun, aku telah membunuh seorang Qibthi yang zalim, seorang polis kepada Firaun (la’nahu Allah), dan aku di atas kebenaran, dan membunuhnya juga benar, tetapi kamu melihat bahawa aku telah tersesat, iaitu Musa (as) mahu berkata aku telah tersesat (bersalah) padamu ya Firaun, aku tidak sesat pada hakikatnya, tetapi aku bersama hidayah. Sebab itulah aku melarikan diri dari kezaliman mu dan cukuplah Allah Yang Maha Suci bagi ku,)
 
﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
 
Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. [Al-Syu3ara’ 26:21] [74].

 

[71] – soalan nombor (22) dalam bahagian Mutasyabihat Jilid 1.
[72] – Al-Syu3ara’ 26: 20.
[73] – Al-Qashash 28:17, firman Allah Taala: (Musa berkata: "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa".).
[74] – Al-Syu3ara’ 26: 21.

Transgender Dan Homoseksual

Salam dan rahmat Allah kepada kamu. Semoga kerahmatan dilimpahkan ke atas pelawat halaman yang dirahmati ini.
 
 
Abdullah Hashem menulis:
 
Bismillah ar Rahman ar Rahim. Solawat dan salam ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan Mahdi.
 
Imam ku, Sayed Ahmad Al Hassan
 
Saya mempunyai satu soalan yang telah diminta untuk dihantarkan kepada anda.
 
"Sejak saya kecil, saya merasakan bahawa saya adalah seorang wanita. Saya sebenarnya merasa pasti akan perkara ini, dan berasa seperti saya berada di dalam badan yang bukan kepunyaan saya. Saya ingin tahu samada fatwa Khomeini adalah benar berkenaan pembedahan perubahan jantina. Adakah dibenarkan untuk mengadakan pembedahan serta adakah ia adalah yang terbaik untuk saya? Kerana saya tidak dapat melawan perasaan yang mengatakan bahawa saya seorang wanita. Saya adalah salah seorang mukmin di dalam seruan suci ini dan saya meminta Abdullah Hashem mengutuskan surat ini kepada anda kerana saya terlalu malu untuk bertanyakan perkara ini kepada anda. Jika pembedahan ini tidak dibenarkan, apakah yang boleh saya lakukan untuk membetulkan diri saya dan menjadikan saya seorang lelaki heteroseksual yang tidak tertarik kepada lelaki?
_____________________
Jawaban:
 
 
Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillah.
 
Wujud cara untuk menentukan jantina seorang manusia iaitu keadaan fizikal dan samada seseorang itu mempunyai alat kelamin yang sempurna atau tidak. Jika alat kelamin seseorang itu maskulin, maka manusia itu adalah lelaki dan tidak dibenarkan untuknya membuat pembedahan menukar jantina. Jika alat kelamin beliau feminin, maka manusia itu adalah wanita dan tidak dibenarkan membuat pembedahan menukar jantina. Bagaimanapun, jika alat kelamin tidak tumbuh sempurna, atau jika seseorang itu mempunyai kombinasi dua alat kelamin jantina atau lain-lain alat kelamin yang abnormal, maka beliau boleh memilih jantina yang dimahukan, dan melaksanakan prosedur pembedahan bagi mengisytiharkan dirinya sebagai seorang lelaki atau wanita. Ini adalah jawaban dari aspek fiqh.
 
Berkenaan seorang manusia itu berasa seperti ada wanita di dalamnya sedangkan beliau adalah seorang lelaki dan sebaliknya, ia adalah isu yang boleh kita fahami dengan mengetahui bahawa penentuan jantina terjadi lewat dalam peringkat-peringkat evolusi di planet bumi. Kehidupan tidak bermula dengan kaedah pembiakan seksual. Kehidupan bermula dengan pembiakan aseksual manakala pembiakan seksual datang kemudian. Ia mempunyai beberapa orientasi; salah satunya adalah haiwan jenis hermaphrodite, i.e, mempunyai organ pembiakan maskulin dan feminin. Orientasi berikutnya adalah sejenis ikan, yang mana di dalam beberapa peringkat hidupnya adalah jantan dengan organ pembiakan yang sempurna. Ia menyuburkan telur, dan kemudian di peringkat hidup yang seterusnya, ia bertukar kepada betina dengan organ pembiakan sempurna serta mengeluarkan telur.
 
Satu lagi orientasi adalah kes seperti kita, yang mana ada dua jantina lelaki dan wanita yang berbeza, dan jantinanya telah ditentukan seumur hidupnya. Di dalam kes ini, fetus/janin mempunyai potensi untuk menjadi lelaki atau wanita. Apa yang menentukan pertumbuhan alat kelamin tertentu adalah hormon seks. Ini bermakna, di dalam setiap badan, wujud lelaki dan wanita, atau dengan kata lain, mempunyai potensi untuk menjadi lelaki dan wanita. Apa yang terjadi adalah salah satu dari mereka menguasai satu yang lain apabila melaksanakan "pelan tindakan" yang khusus untuk badan ini, maka seterusnya janin/fetus menjadi lelaki atau wanita. Isu ini jelas di dalam sesetengah keadaan atau kromosom(http://ms.wikipedia.org/wiki/Kromosom) yang tidak normal seperti di dalam kes Sindrom Androgen Tidak Sensitif(http://en.wikipedia.org/wiki/Androgen_insensitivity_syndrome) di mana wujud kes-kes wanita dengan organ lelaki. Saya telah menyebutkan perkara ini di dalam Delusi Atheistme / Wahmul Ilhad, dan berikut adalah teks untuk menerangkan tentang isu ini:
 
"Wujud mutasi genetik yang memberi kesan kepada penerima androgen (androgen receptors: http://en.wikipedia.org/wiki/Androgen_receptor ) dan ia dikenali sebagai Sindrom hormon pe"jantan"an (masculinization hormone [androgen] syndrome) di dalam fetus (46XY). Mutasi ini menghalang kesan dari genetik jantina lelaki; maka dengan itu, sistem pembiakan wanita terbentuk. Kes seseorang yang menghidap sindrom ini bergantung kepada jenis mutasi dan kadar ia memberi kesan kepada penerima androgen. Oleh itu beliau mungkin akan mempunyai organ lelaki dan perempuan yang tidak sempurna dan mungkin salah satu darinya mencukupi. Namun secara umumnya wujud sifa-sifat feminin.
 
Maka, jika sesuatu janin/ fetus itu membawa gene lelaki, iaitu 46XY, dan janin ini menghidap  Sindrom Androgen Tidak Sensitif yang menyeluruh, maka pada luarannya, beliau akan menjadi seorang wanita seluruhnya. Sesungguhnya kes ini sukar untuk didiagnos di peringkat awal tanpa ujian yang tepat. Maka, fetus itu akan mempunyai organ feminin yang jelas, dan beliau menjadi wanita namun tanpa uterus atau ovari, dengan kata lain, beliau adalah seorang wanita dengan sistem pembiakan wanita yang tidak sempurna, dan beliau juga mempunyai sistem pembiakan lelaki yang tersembunyi di dalam pelvis / pinggul."
 
Berdasarkan kenyataan di atas, dapat kita fahami bahawa setiap orang lelaki ada membawa wanita yang mati di dalamnya, dan setiap wanita membawa lelaki yang mati di dalam badannya. Apa yang dilakukan oleh homoseksual adalah menghidupkan semula secara psikologi, sifat fizikal tertanam ini, yang sudah menjadi tidak berguna semasa pertumbuhan janin, walaupun hakikatnya, sifat fizikal tertanam ini tidak mempunyai kesan yang signifikan dan benar pada badan. Dan seorang lelaki mungkin memainkan peranan wanita dan seorang wanita mungkin perlu memainkan peranan lelaki. Dan hakikatnya, bukan hanya manusia melakukan perkara ini, haiwan yang lain turut melakukannya pada 10%, lebih atau kurang, dan sebabnya adalah apa yang telah saya sebutkan di atas. Dengan kenyataan ini, telah jelas bahawa homoseksual bukan satu perkara yang natural / semulajadi hanya kerana haiwan lain melakukannya. Ia adalah satu isu abnormal dan luar batas alami yang mendominasi sesuatu badan makhluk hidup. Apa yang semulajadi adalah dengan meletakkan peraturan untuk menghadkan sifat abnormal ini, bukan sebaliknya. Bagaimanapun, dan malangnya, hakikat bahawa homoseksualiti adalah karekteristik yang berlaku di alam haiwan digunakan sebagai alasan untuk memujuk sesetengah ahli politik di Britain dan Perancis – kebanyakan dari mereka jahil tentang biologi evolusi-  untuk membenarkan undang-undang perkahwinan gay.
 
Kebenaran saintifik adalah bahawa kita dan keseluruhan binatang mempunyai badan yang khusus kepada satu sistem pembiakan yang sempurna sepenuhnya, yakni mempunyai jantina yang khusus. Percubaan beberapa individu untuk mengamalkan homoseksual tidak menjadikan homoseksual itu normal. Ia adalah satu bentuk penjauhan daripada sifat fizikal dan fisiologi. Makhluk hidup, khususnya yang rasional seperti manusia, dengan mudah dapat menekan keinginan homoseksual ini. Inilah sebabnya jalan yang paling baik adalah meletakkan satu peraturan yang menekan dan membantu mengubati homoseksualiti, bukan sebaliknya, seperti yang terjadi di hari ini. Sangat malang sekali apabila berita tentang penerimaan homoseksual di negara-negara lain terus kedengaran. 
 
Jadi penawarnya adalah ditangan setiap orang yang mendapati dirinya berkeinginan terhadap homoseksual. Jika ada hasutan-hasutan syaitan yang menyatakan bahawa ada wanita yang mati di dalam badannya, dan memujuk si empunya badan untuk menghidupkannya, maka sedarlah bahawa di badannya wujud organ produktif lelaki yang lebih dominan dan begitu juga dengan wanita. Katakan sebagai contoh, setiap lelaki mempunyai 90% lelaki dan 10% wanita di dalamnya, dan seorang wanita mempunyai 90% wanita dan 10% lelaki di dalamnya, maka secara semulajadinya sudah tentu sifat dan keinginan lelaki itu mendominasi lelaki itu kerana mempunyai peratusan terbesar dalam komposisi badan. Perkara yang sama juga kepada wanita, kerana sifat wanita akan mendominasinya. Membenarkan bahagian 10% untuk mendominasi badan, dan menukarkan seorang lelaki kepada wanita, atau sebaliknya, adalah satu keadaan yang tidak normal dan menyimpang, dan seorang manusia patut dapat menguasai dan mengalahkan keinginan ini kerana ia jauh dari sifat fizikal yang mendominasi badan, atas sebab hasutan yang menipu yang dapat dihadapi dan dikalahkan apabila berhadapan dengan kebenaran jantina yang menguasai badan.
 
Apa yang tinggal hanyalah kemungkinan wujudnya keadaan yang memberi kesan kepada badan, seperti kekurangan atau kelebihan sesetengah hormon atau keadaan lain. Kondisi ini dapat diubati dengan berjumpa doktor pakar.