PENDAMPING-PENDAMPING (QARAIN) BAGI KESHAHIHAN HADIS WASIAT RASULULLAH

Pendamping pertama:

 

 
Ketepatan riwayat wasiat dengan Al Quran dan Sunnah yang muhkam, dan ini sudah mencukupi untuk menerimanya. Telah diriwayatkan daripada Abi Abdillah (a.s), telah berkata: “Nabi (sawas) telah berkhutbah di Mina dan berkata: Wahai sekalian manusia, setiap apa yang didatangkan kepada kamu daripadaku bertepatan dengan kitab Allah, maka aku telah mengatakannya, dan setiap apa yang didatangkan kepada kamu bertentangan dengan kitab Allah, maka aku tidak pernah mengatakannya.” [Al Kafi, jilid 1, ms 90]
 
Begitu juga Abu Abdillah (a.s) telah berkata: “Apabila disebutkan kepada kamu satu hadis dan kamu dapati baginya pembuktian daripada kitab Allah atau sabda Rasul (sawas), melainkan yang didatangkan kepada kamu itu adalah lebih utama dengannya.” [Al Kafi, jilid 1, ms 89]
 
Pembuktian pertama dan kedua daripada Al Quran berkenaan hadis wasiat adalah firman Allah Taala: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan [tanda-tanda] maut, jika ia meninggalkan kebaikan supaya berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma’ruf, [ini adalah] kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Al Baqarah: 180)
 
Dan firmanNYA lagi: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah [wasiat itu] disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan dengan kamu…” [Al Maidah: 106]
 
Maka wasiat ketika menghampiri kematian adalah wajib ke atas setiap muslim dengan nas daripada Al Quran, dan Rasul (sawas) pasti tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak dilakukannya. Sewajibnya dia telah berwasiat di malam kewafatannya bertepatan dengan firman Allah swt, kerana tidak terdapat wasiat lain selain daripada hadis wasiat yang menyebutkan wasiat Rasulullah (sawas) di malam kewafatannya ini. Ia adalah satu-satunya bukti kebenaran bagi ayat yang disebutkan terdahulu, dan mengingkari wasiat ini adalah seperti menghukum Rasulullah (sawas) berlawanan dengan firman Allah swt dan sekaligus tidak pernah berwasiat ketika menghampiri maut, semoga dijauhkannya daripada hal sedemikian.
 
Pembuktian ketiga daripada Al Quran adalah firman Allah swt: “Mereka tidak berhak mendapat syafa’at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah.” (Maryam: 87)
 
Perjanjian (ahd) yang dimaksudkan di sini adalah wasiat ketika menghampiri kematian dan itulah yang dimaksudkan oleh Imam Sadiq (a.s) ketikamana meriwayatkan cara-cara wasiat bagi seorang muslim di saat menghampiri kematian dan (a.s) telah berkata berkenaannya sebagai perjanjian (ahd) yang disebutkan di dalam ayat dari surah Maryam (a.s) ini.
 
Daripada Abi Abdillah (a.s) telah berkata: telah berkata Rasulullah (sawas): “Barangsiapa yang tidak memperelokkan wasiatnya di saat kematiannya adalah seorang yang kekurangan sifat harga dirinya dan akalnya, dikatakan: Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang sedang menghadapi maut berwasiat? Baginda bersabda: Apabila dia menghampiri kematiannya dan orang berkumpul di sisinya, katakanlah: Ya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang Maha Mengetahui yang ghaib mahupun yang nyata, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Ya Allah sesungguhnya aku berjanji kepadaMU di negeri dunia yang sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan MU, satu-satunya Engkau yang tiada sekutu bagiMU, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambaMU dan utusanMU…sehinggalah dia berkata: Setelah itu berwasiat dengan hajatnya.” Bukti kebenaran wasiat ini adalah daripada Al Quran di dalam surah yang menyebutkan padanya Maryam, firmanNYA Azza wa Jalla: “Mereka tidak berhak mendapat syafa’at kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah.” Maka ini adalah perjanjian si mati dan wasiat adalah hak ke atas setiap muslimuntuk memelihara wasiat ini dan mempelajarinya, dan Amirul Mukminin (a.s) telah berkata: “Telah diajarkan aku akannya oleh Rasulullah (sawas), dan telah berkata Rasulullah (sawas): Telah diajarkan aku akannya oleh Jibril (a.s).” [Al Kafi, 7, ms 2-3][Man La Yahdhuruhu Al Faqih, jilid 4, ms 188][Al Tahzib, jilid 9, ms 173]
 
Bagaimana mungkin Rasulullah (sawas) meninggalkan wasiat ketika menghampiri kewafatannya, sedangkan ianya adalah perjanjian yang dengannya dia memiliki syafaat berdasarkan nas Al Quran yang mulia, dan dengan itu menjadikan dia ingkar kepada perintah Allah swt (dijauhkannya dari hal sedemikian) dan kami berlindung diri kepada Allah dari kata-kata yang melampaui batas ini. 
 
Dengan ini tetaplah dan tiada keraguan lagi bahawa riwayat wasiat yang dinaskan padanya Rasul (sawas) ke atas para Aimmah (a.s) dan para Mahdi (a.s) adalah perjanjian (ahd) Rasul Muhammad (sawas), kerana ianya adalah nas yang dicatatkannya ketika menghampiri kewafatannya dan tidak terdapat riwayat selainnya sepertimana yang telah diterangkan sebelum ini. Setiap mereka yang meragui hadis wasiat ini adalah menjadi seperti pengikut Iblis, Qabil dan Umar. Kami berlindung diri kepada Allah daripada hal sedemikian. 
 
Pembuktian keempat daripada Al Quran adalah firman Allah swt: “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. [Ibrahim berkata]: “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”. Ketika Ya’qub kedatangan [tanda-tanda] maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Isma’il dan Ishaq, [yaitu] Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (Al Baqarah: 132-133)
 
Maka firman Allah swt mengnaskan ke atas Nabi Yaaqub (a.s) bahawa dia telah mewasiatkan kepada anak-anaknya ketika menghampiri kewafatannya, bahkan juga kepada Nabi Ibrahim (a.s). Ini adalah sunnah yang berterusan yang dilalui oleh setiap Nabi (a.s) dan diikuti oleh Rasulullah (sawas) serta para Aimmah (a.s) selepasnya. Terdahulu telah disebutkan wasiat-wasiat mereka ketika kewafatan dan tidak kedapatan riwayat lain selain dari riwayat wasiat ini yang menyebutkan secara nas, apa yang telah dicatatkannya dari Rasulullah (sawas) di malam kewafatannya, sepertimana yang telah disebutkan berkali-kali. Dengan ini menjadikan firmanNYA “ketika Ya’qub kedatangan [tanda-tanda] maut…” sebagai pembuktian keshahihan pengeluaran riwayat wasiat, kerana ia mensabitkan bahawa Rasulullah (sawas) telah berwasiat di saat dia menghampiri kewafatannya.
 
Kedua-dua ayat ini bukan setakat mensabitkan wasiat Rasulullah (sawas) di malam kewafatannya sahaja, malahan kedua-duanya adalah pembuktian ke atas keshahihan isi kandungan wasiat dan penetapan zuriat Imam Mahdi (a.s). Sesungguhnya ia adalah sunnah Ilahi yang akan berterusan ke atasnya dan akan mewasiatkan kepada anak-anaknya ketikamana maut menghampirinya, sepertimana yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim (a.s), Yaaqub (a.s), Rasulullah (sawas) dan para Aimmah (a.s) selepasnya. 
 
Daripada Imam Al Baqir (a.s), daripada Jabir, daripada Abi Jaafar (a.s) telah berkata: “Aku telah bertanya akannya berkenaan tafsir ayat ini daripada firman Allah: “ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu”, dia (a.s) berkata: “Berlaku kepada Qaim (a.s).” [Tafsir Al Ayashi, jilid 1, ms 61]
 
Dengan kata lainnya, Qaim (a.s) akan ada zuriat dan akan mendatanginya ketika dia menghampiri wafat dan berkata kepada mereka seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yaaqub (a.s) kepada anak-anaknya. Ini sekaligus menyokong keshahihan wasiat Rasulullah (sawas) kerana ianya menetapkan zuriat Qaim (a.s) dan dia akan menyerahkan wasiat dan Imamah kepada anak Ahmad Al Mahdi (a.s), yang merupakan Mahdi Pertama dan yang pertama beriman. 
 
Pembuktian kelima daripada Al Quran bagi riwayat wasiat, adalah firman Allah Taala: “Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar. Maka dengan itu, mereka tidak berpeluang membuat sebarang wasiat dan mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya.” (Yasin: 49-50).
 
Ini bermakna Allah Taala memeranjatkan orang-orang kafir dan musyrikin dengan azab dan tidak memberikan tempoh kepada mereka untuk berwasiat kepada keluarga mereka sebelum kematian mereka. Ini dianggap sebagai akibat buruk yang Allah telah tetapkannya ke atas orang-orang kafir, dengan apa yang telah mereka usahakan dengan tangan-tangan mereka. Disamping mereka dimatikan dengan keadaan azab Allah, juga Allah tidak memungkinkan mereka meninggalkan wasiat ketika maut. Barangsiapa yang mati dan tidak pernah berwasiat, maka matinya dalah mati dalam keadaan jahiliyyah, dan berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis sehiangga dia tidak mampu melihat tangannya sendiri. Sekiranya tidak berwasiat ketika saat kematian dianggap sebagai akibat buruk dan bala Allah bagi mereka yang menyeleweng, maka tidak mungkin Allah membalakan sedemikian ke atas orang-orang mukmin terutamannya Rasul Muhammad (sawas) yang merupakan sebaik-baik makhluk. Bagaimana mungkin kita menetapkan bahawa baginda wafat tanpa meninggalkan sebarang wasiat?!!! Seterusnya termasuk ke dalam mafhum firman Allah Taala: “Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar. Maka dengan itu, mereka tidak berpeluang membuat sebarang wasiat dan mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya” (Yasin: 49-50). Dijauhkannya dari kesemua itu. 
 
Pembuktian keenam daripada Al Quran dan Sunnah yang shahih, yang dikuatkan ke atasnya oleh thaqolayn bahawa Imamah adalah pada keturunan (A’qab) dan keturunan kepada keturunan (A’qab Al A’qab) sehingga ke hari kiamat. Atau dengan kata lainnya, Imamah adalah pada zuriat Aimmah seorang selepas seorang sehingga ke hari kiamat, dan alam Raj’ah dianggap sebagai mukaddimah hari kiamat sepertimana yang ditunjukkan dalam banyak ayat Quran dan riwayat. Bahawa di alam raja’ah ini akan dikembalikan ke dunia mukmin sejati untuk menuntut bela ke atas kafir sejati, ianya adalah alam perhitungan yang kebiasaannya dimenangi oleh para Aimmah (a.s) seperti Imam Ali (a.s), Imam Hussain (a.s) dan Rasulullah (sawas), sepertimana yang diungkapkan dalam banyak riwayat berkenaan kembalinya mereka ke alam Raj’ah.
 
Firman Allah Taala: “[sebagai] satu keturunan yang sebagiannya [keturunan] dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [Ali Imran: 34]
 
Firman Allah Taala: “Dan [ingatlah], ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu menyempurnakannya.” [Al Baqarah: 124]
 
Firman Allah Taala: “Dan menjadikannya kalimat yang kekal pada keturunannya” [Al Zukhruf: 28]
 
Daripada Al Mufadhal bin Umar, daripada Al Sadiq Jaafar bin Muhammad (a.s), telah berkata: Aku telah bertanya (a.s) akan firman Allah: Dan [ingatlah], ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat.” Apakah kalimat ini? Ia adalah kalimat yang disampaikannya oleh Adam daripada Tuhannya, lalu diterima Allah taubatnya, dan sesungguhnya dia (Adam a.s) telah berkata: “Aku memohon kepadaMU dengan hak Muhammad, Ali, Fatimah, Hassan dan Hussain melainkan aku telah bertaubat ke atas diriku.” Maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya dia Maha Penerima Taubat Lagi Maha Pengasih. Lalu aku berkata kepadanya (a.s): Wahai anak Rasulullah, Apakah yang dimaksudkan oleh Allah Taala dengan kataNYA: “lalu menyempurnakannya (Fa atamahunna). (a.s) berkata: ia bermakna lalu menyempurnakannya dua belas Imam sehingga ke Qaim iaitu yang kesembilan dari keturunan Hussain (a.s). Telah berkata Mufadhal: maka aku berkata: Wahai anak Rasulullah, khabarkan kepada aku berkenaan firman Allah Taala: “Dan menjadikannya kalimat yang kekal pada keturunannya..”, (a.s) berkata: bermakna begitulah Imamah yang Allah Taala menjadikannya pada keturunan Hussain sehingga ke hari Kiamat.” [Kamal Al Din wa Tamam Al Ni’mah: ms 358]
 
Pada mulanya Imam (a.s) menerangkan tentang Aimmah sehingga kepada Qaim (a.s) dan kemudian mentafsirkan firman Allah Taala: “Dan menjadikannya kalimat yang kekal pada keturunannya” bahawa Imamah adalah pada zuriat Hussain sehingga ke hari kiamat, yang menunjukkan kepada Mahdi-Mahdi dari zuriat Qaim (a.s). Sesungguhnya Imamah akan berterusan selepas Imam Mahdi (a.s) sehingga ke hari kiamat daripada zuriat Imam Hussain (a.s) atau daripada zuriat Qaim (a.s), sepertimana yang telah dinaskan dalam banyak riwayat.
 
Ahlulbayt (a.s) telah mentafsirkan firman Allah Taala: “[sebagai] satu keturunan yang sebagiannya [keturunan] dari yang lain.” Mereka (a.s) berkata: ia adalah Imamah pada keturunan (Al A’qab) dan keturunan kepada keturunan ( A’qab Al A’qab) sehingga ke hari kiamat.” [Bihar Al Anwar, jilid 25, ms 258]
 
Diulangi perkataan keturunan (Al A’qab) sebanyak dua kali, dan ini mengisyaratkan Imamah pada keturunan Hussain (a.s) pada dua peringkat iaitu Imamah dan Hidayah ataupun Aimmah dan Mahdiyyin (a.s), jika tidak pasti cukup disebutkan perkataan keturunan (Al A’qab) sekali sahaja untuk menunjukkan kepada zuriat Hussan dan tidak perlu untuk mengulanginya sebanyak dua kali. 
 
Walau apapun, telah pasti sekarang akan kewujudan khalifah-khalifah selepas Imam Mahdi (a.s) berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang mutawatir, yang sekaligus mengharuskan khalifah-khalifah ini daripada zuriat Imam Mahdi (a.s), sebagaimana firmanNYA: “Dan menjadikannya kalimat yang kekal pada keturunannya,” iaitu pada keturunan Hussain (a.s) sehingga ke hari kiamat, daripada seorang anak kepada anak yang lain, dan beginilah yang difirmankan Allah Taala: “[sebagai] satu keturunan yang sebagiannya [keturunan] dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Dan firmanNYA lagi: “Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang (lain) menurut Kitab Allah.” [Al Anfal: 75]
 
Dengan ini tetaplah bahawa Imamah selepas Imam Mahdi (a.s) kekal pada zuriatnya para Mahdi (a.s) dan ianya bertepatan dengan nas Quran yang mulia. Ini adalah pendamping yang qathi’e (putus) atas keshahihannya sebagaimana yang ditegaskan oleh riwayat-riwayat daripada Ahlulbayt (a.s). Begitu jugalah yang telah disebutkan oleh Hurr Al Amili di dalam penutup kitab Wasail di muka surat 94, ketika dia berkata: dan daripadanya iaitu daripada pendamping-pendamping yang putus (qathi’e), kedudukannya mestilah bersesuaian dengan Quran tatkala diketahui hukum daripada nas yang pelbagai dan tujuan ayat-ayat adalah jelas menunjukkan pembuktian atau diketahui tafsirnya daripada Ahlulbayt (a.s). 
 
Cukuplah bagi kami membuktikan keshahihan riwayat wasiat Rasulullah (sawa) hanya dengan satu pendamping sahaja, memandangkan ruang yang sempit untuk memasukkan kesemuanya di sini. Untuk mengetahui pendamping-pendamping seterusnya, sila rujuk kitab karangan Syeikh Nazhim Al Uqaili yang bertajuk Al Washiyyah Wa Al Washiy Ahmad Al Hassan, muka surat 223-224. Di sini disertakan linknya untuk pdf download dan rujukan: http://almahdyoon.org/arabic/documents/books-Ansar/WaseyaDifa3Intissar.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *